دانلود کامل پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

Published on Author billboarddocLeave a comment

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
دسته بندی کارآفرینی
بازدید ها 71
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

تمام متغیر ها پژوهش از سطح اندازه گیری رتبه ای برخوردارند بجز جنسیت افراد که سطح اندازه گیری آن فاصله ای است.در این پژوهش به منظور اندازه گیری پاسخ ها ی ارائه شده از طیف لیکرت استفاده میشود.

طیف لیکرت :نگرشی هست که پاسخگو می تواند نظرات موافق و مخالف خود را ابراز کند. طیف لیکرت یک نمودار فاصله ای است که می تواند ،نگرش –تعلقی باور و احساسات پاسخگو را تعیین کند. در این تحقیق 21 سوال در 5 بعد، کیفیت خدمات را از دیدگاه فراگیران میسنجد.

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

[PDF] ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال – فصلنامه مطالعات …
– ذخیره شده – مشابه
اقتصادی و سیاسی. ،. 08. نفر از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و. 80. ن. فر نیز
از. دانشکده تربیت بدنی انتخاب. شده بودند . برای. سنجش ادراک و انتظارات دانشجویان
در مورد کیفیت خدمات آموزشی از. پرسشنامه ارزیابی. سروکوال. ،. طراحی شده توسط
پاراسورامان. ،. برای سنجش درک. مشتریان از کیفیت خدمات. ،. استفاده شده است . این
مدل.
پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی – مادسیج
– ذخیره شده – مشابه
15 مه 2015 … پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال
پارسورامان و همکاران از ۲۰ گویه و ۵ خرده مقیاس ملموس (۴ سوال)، قابلیت اطمینان (۳ سوال
)، پاسخگویی (۵ سوال)، تضمین (۴ سوال) و همدلی (۴ سوال) تشکیل شده است که بمنظور
بررسی کیفیت خدمات … پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی.
پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال …
– ذخیره شده
29 ژوئن 2016 … (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). معرفی
پرسشنامه. پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال
شامل ۲۴ سوال است. پایایی. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه
ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه …
سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر …
– ذخیره شده – مشابه
ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سروکوال بوده که روایی و پایایی آن در
تحقیقات قبلی به اثبات رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (
درصد، میانگین، نمودار، انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی (تی تک نمونه، تحلیل
واریانس یکراهه، تعقیبی شفه) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد کیفیت
خدمات آموزشی در …
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی به دستیاران در بیمارستان‌های آموزشی …
– ذخیره شده – مشابه
روش کار: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر 204 نفر از دستیاران بیمارستان‌های
آموزشی شهر کرمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها،
پرسش‌نامه سنجش کیفیت آموزشی بر اساس مدل تحلیل شکاف SERVQUAL بود. این
ابزار در پنج بعد (قابلیت اطمینان خدمات، پاسخگویی، اعتماد و تضمین، همدلی،
فیزیکی و …
بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل …
– ذخیره شده – مشابه
از پرسش‌نامه استاندارد سروکوال شامل ابعاد پنج‌گانه کیفیت خدمات آموزشی، برای
جمع‌آوری داده‌های پژوهش استفاده شد. داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوری بر اساس فرضیه‌های
پژوهش و با استفاده از آزمون T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخ‌گویی،
تضمین و همدلی …
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل
– ذخیره شده – مشابه
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزشی دانشگاه پیام نور
همدان بوده است. جامعه آماری این پژوهش 300 نفر از دانشجویان بودند که به‌صورت
تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد همدان انتخاب شدند. با استفاده از مدل
سروکوال داده‌های لازم در دو زمینه ادراک و انتظار گردآوری شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از
پرسشنامه …
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی …
– ذخیره شده – مشابه
از پرسشنامه سروکوال شامل دو بخش مشخصات فردی و ابعاد پنج‌گانه کیفیت خدمات،
برای جمع‌آوری داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با استفاده از آمار توصیفی و
آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کولموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت.
نتایج: مطابق نتایج، بیش از نیمی از پاسخ‌گویان(7/57%) کیفیت خدمات آموزشی را
بد ارزیابی …
کیفیت خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه بر …
– ذخیره شده – مشابه
روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 336 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و
مامایی رشت به روش سرشماری نمونهگیری شدند. ابزارگردآوری دادهها پرسشنامه سنجش
کیفیت آموزش براساس مدل تحلیل شکاف SERVQUAL بود . این ابزار به مقا یسه
ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت آموزش در 5 بعد (قابلیت اطمینان خدمات،
پاسخگویی، …
[PDF] ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ادراﻛﺎت و اﻧﺘﻈﺎ – ResearchGate
– ذخیره شده – مشابه
31 ا کتبر 2012 … ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮوﻛﻮال. (Servqual). ﺑﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 27. ﺳﺆاﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و اﺑﻌﺎد.
ﭘﻨﺞ. ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد. ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺧﻮداﻳﻔﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ ﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻲ. زوﺟﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌـﺎد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻋﺒـﺎرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ آن، ﺷـﻜﺎف. ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف …
[PDF] ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺳ 87
– ذخیره شده – مشابه
24 جولای 2010 … ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫ. ﺎ، در دو. ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ. دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ. از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ … ﻄﺒﻴﻘﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﺪل. ” ﺳﺮوﻛﻮآل. ” ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن، ﻃﺮاﺣﻲ و اراﺋﻪ اﺑﺰار.
ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي. و ﺑﺤﺚ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که کیفیت خدمات آموزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان بر اساس مدل سروکوال چگونه است؟
تحقیق حاضر با … برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ابعاد پنج گانه مدل سروکوال که
قبلا آن را عنایتی نوین و همکاران طراحی و استفاده کرده اند، با تغییرات لازم استفاده
شد.
[PDF] دانشکده آموزشی خدمات کیفیت ارزیابی سروکوال مدل اساس بر گیالن …
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت در ورزش. سال اول، شماره 1، پاییز 1131، صص 11-82. ارزیابی. کیفیت. خدمات
. آموزشی. دانشکده. تربیت. بدنی. و. علوم. ورزشی. گیالن. بر. اساس. مدل. سروکوال … از
میان پرسشنامه. های ارسالی. ، صدوهفتادوچهار. پرسشنامه پس از تکمیل دریافت گردید.
برای. گرد. آوری. داده. ها. از. پرسشنامه. ابعاد. پنج. گانه. مدل. سروکوال. که. قبال. آن. را.
[PDF] 0298-ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه کارآموزان فنی و … – همایش
– ذخیره شده – مشابه
ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي زﻧﺠﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
ادراك و. اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎ. ر. آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮوﮐﻮال ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﻮرﻣﺎن ،ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ. درك ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت را در ﺑﺮﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ا. ﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺮ …
[PDF] شکاف کیفیت خدمات آموزشی: دیدگاه مدیران آموزشی … – مجله پیاورد سلامت
– ذخیره شده
اﻣﺎ اﺑﺰار. SERVQUAL. ﻛﻪ در ﺳﺎل. 1998. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﻜﺎف ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪ
، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ. ). 6(. در اﻳﻦ اﺑﺰار. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ …. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ادراك. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺎن از وﺿﻌﻴﺖ. ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و. اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺷﺎﻣﻞ. 5. ﺑﻌﺪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ. ﺳﺮوﻛﻮال
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز.
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه …
– ذخیره شده – مشابه
لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان
انجام شد. روش بررسی: این پژوهش در سال 89 – 1388 به‌صورت مطالعه‌ی توصیفی-
مقطعی انجام شده است. بدین‌منظور، یک نمونه‌ی 320 نفری از دانشجویان به روش طبقه‌ای
نسبتی انتخاب شدند. داده‌های لازم در زمینه‌ی ادراک و انتظار دانشجویان با کمک
پرسشنامه …
[PDF] در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪل ﺳﺮوﻛﻮآل ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮر
– ذخیره شده – مشابه
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ وﺿﻊ. ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮا و ﻧﻘﺪ ﻣﺪل ﺳﺮوﻛﻮال در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در
ﺑﻴﻦ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ در ﺳﺎل. 1389. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . روش ﻛﺎر. : در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 248. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ …
تحليل شکاف کيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي بابل …
– ذخیره شده
پيشينه طرح, بررسي متون: در مطالعه اي توصيفي که توسط سيد علي اکبر احمدي و
همکاران در سال 1384 به منظور سنجش کيفيت خدمات آموزشي با استفاده از روش … ابزار
گردآوري داده ها پرسشنامه مبتني بر ابزار سرو کوال بود و دانشجويان وضع مطلوب و
موجود را در 5 بعد ملموس ، اعتماد ،پاسخگويي ،تضمين و همدلي تعيين نمودند و شکاف با

کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال – دوماهنامه علمی …
– ذخیره شده – مشابه
از پرسشنامه استاندارد سروکوال شامل دو بخش مشخصات فردی و ابعاد پنج‌گانه کیفیت
خدمات آموزشی، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از
نرم‌افزار SPSS 16 … یافته ها: در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی و عبارات مربوط
به سنجش آن، شکاف کیفیت وجود دا شت . بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد
همدلی …
[PDF] Untitled – مدیریت ارتقای سلامت
– ذخیره شده
25 ژوئن 2011 … ﺳﺮوﮐﻮآل. ” در ﭘﻨﺞ. ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳ. ﺆ. اﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻫﺎ،. در دو. ﺣﯿﻄﻪ. اﻧﺘﻈﺎرات و ادراﮐﺎت. ﺑﺎ
ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ. اي ﻟﯿﮑﺮت ﮐﻪ از. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب. 5(. اﻣﺘﯿﺎز. ) ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ. 1(. اﻣﺘﯿﺎز. ) ﺧﺘﻢ ﻣﯽ. -. ﺷﻮد. ،
. اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﯾﺪ. “. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮوﮐﻮآل. ” اﺑﺘﺪا در ده ﺑﻌﺪ،. ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪو.
آریا مدیر | مرکز علوم مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
دانلود پرسشنامه بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس, پرسشنامه بررسی و
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس.
[PDF] به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال … – مدیریت سلامت
– ذخیره شده
ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي. ﻣﺪل. ﺷﮑﺎف. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. (. ﺳﺮوﮐﻮال. : ServQual. ) در. ﻣﺠﺘﻤﻊ. آﻣﻮزﺷﯽ. درﻣﺎﻧﯽ. اﻣﺎم.
ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. 🙂 1390. ﺣﺴﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﺟﯽ. 1. و. 2. و. 3. /. ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. 4. /. اﻣﯿﻦ اﮐﺒﺮي. 5 …..
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد. SERVQUAL. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻟﮕﻮي
ﭘﺎراﺳﻮرﻣﻦ و. زﯾﺘﺎﻣﻞ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ. ﺑﻮد . ﻫﻤﺎن. ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺑﺮاي ﺗﮑ.
سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم …
– ذخیره شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين عنوان پایان نامه: سنجش کیفیت
خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلی
. … جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال بود که پایایی و روایی این
پرسشنامه قبلا بوسیله مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها تایید شده است.
[PDF] دریافت
– ذخیره شده – مشابه
24 نوامبر 2013 … از پرسش نامه استاندارد سروكوال شامل. ابعاد پنج گانه …. 53. – بررسی وضعیت
کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه… | حسن قالوندی و دیگران. مقاله 3. ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ. ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. دﻳﮕﺮان. ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر. ﺧﺪﻣﺎت ادراك ﺷﺪه …. ليم و تانگ )
2000( مطالعه ای به منظور سنجش ادراكات و انتظارات بيماران از كيفيت خدمات.
پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از …
– ذخیره شده – مشابه
27 ژانويه 2016 … هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانههای دانشگاه
فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات …
گروههای چهارگانه آموزشی (علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی) به استثنای بعد
کتابخانه به عنوان یک اجتماع درباره میزان تأثیرگذاری ابعاد کیفیت خدمات …
[PDF] ، مارستان ي در بخش اورژانس ب ي ت خدمات درمان يفي سنجش ک (ي طعق ک …
– ذخیره شده – مشابه
زاده،. سميه مرادي. به منظور. سنجش رضایت بيماران از خدمات. 31. بيمارستان در آلمان،
پرسشنامه. سنجش کيفيت خدمات درماني را در قالب دو بعد عملکرد خدمات و نحوه. مراقب.
ت. ها. ي پزشکي طرح. ریزي کردند. روگر، گاردون و کواما. ) 2411. م. (، پنج. عامل. :
پشتيباني، نحوه مراقبت،. محيط، تجهيزات و زمان انتظار را. به عنوان. عوامل. پيش.
بيني. کننده.
ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی …
– ذخیره شده – مشابه
ارزيابي كيفيت خدمات نظام ياددهي-يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي دكتر محمدعلي
شاه حسيني دكتر فاطمه نارنجي ثاني رحيم عبادي (معاون آموزشي دانشگاه مهرالب. … بر
اساس شاحص هاي شناسايي شده، پرسشنامه در جامعه آماري متشكل از 390 دانشجوي موسسه
به شكل الكترونيكي توزيع و در نهايت 198 پاسخنامه به محققين برگشته و نتايج
مورد …
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال servqual)
– ذخیره شده – مشابه
28 فوریه 2016 … توضیحات. سازنده ابزار: مدل سروکوال SERVQUAL توسط پاراسورامان و زیتامل. تعداد
گویه/سوال: 28. مولفه/زیر مقیاس: 6 زیرمقیاس: ملموس و فیزیکی؛ قابلیت اطمینان؛
پاسخگوئی؛ تضمین خدمات؛ همدلی؛ دسترسی. مقیاس/طیف: 5 در جه ای لیکرت. نمره
گذاری: تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد. تفسیر: هنجاریابی دارد؛ نقطه …
ارائه الگوی بهبود کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه یزد (با کاربرد مدل های …
– ذخیره شده
هرچند امروزه دانشگاه ها اقدامات گسترده ای در جهت ارتقای خدمات آموزشی خود انجام می دهند
اما کیفیت خدمات پژوهشی، عاملی است که دانشگاه های سطح بالا را از رقبایشان متمایز
… برای همین، ابتدا با مرور ادبیات تحقیق پرسشنامه مربوط به سنجش کیفیت خدمات
پژوهشی، تهیه و پس از تأیید روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری تحقیق، توزیع شد.
[PDF] رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات
– ذخیره شده – مشابه
ها و نهادها آموزشي بحث کیفیت خدمات بیش از پیش مورد توجه قرا. گرفته است. )کله لو
و همکاران،. 1331. (؛ زیرا از طرفي با افزایش هزینه. های آموزشي و نقش. دانشگاه در
تربیت …… ای برای ارزیابي و سنجش مدیریت ارتباط با دانشجو مشاهده. نشد، در این
پژوهش پرسشنامه. ای محقق ساخته به این منظور طراحي شده است. برای سنجش. روایي
پرسشنامه.
کیفیت خدمات آموزشی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دو
دانشگاه قدیمی و نسبتاً جوان کشور ایران در سال 1389 …. ارزیابی کیفیت خدمات
آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بر اساس مدل سروکوآل
… جمع‌آوری داده ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه دولاوات و همکاران(2005) صورت گرفته
است.
تحلیل و ارزیابی کیفیت ارائه‌ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام …
– ذخیره شده
این تحقیق تحت عنوان تحلیل و ارزیابی کیفیت ارائه‌ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم
دریایی امام خمینی (ره) نوشهر انجام شد. تحقیق به وسیله‌ی پرسشنامه انجام شده است.
اندازه‌ی نمونه 384 نفر بود. از این تعداد، 347 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. پایایی
پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (91/0) مورد تایید قرار گرفت. عاملهای
تحقیق به …
تبیین ابعاد، شاخص ها و ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاهی از …
– ذخیره شده
این مدل براساس 25مؤلفه حول این ابعاد چهارگانه، انتظارهای استفاده‌کنندگان از خدمات و
همچنین ادراکهای آنها را مورد سنجش قرار می‌دهد. این سنجش از طریق طراحی دو پرسشنامه
انجام می‌گیرد؛ بدین صورت که یک پرسشنامه برای سنجش انتظارهای استفاده‌کنندگان
از کیفیت خدمات و یک پرسشنامه نیز برای سنجش میزان رضایت آنها از وضعیت فعلی

[PDF] Assessing Quality of Healthcare Service by the SERVQUAL Model …
– ذخیره شده – مشابه
سنجش کیفیت خدمات بهداشتي درماني با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک …..
را به طور كامل تکمیل نکردند و لذا مطالعه با تعداد. 311. نفر به انجام رسید. با. زار جمع.
آوری داده. ها نسخه. ترجمه. شده. آ. خرین ویرایش. پرسشنامه. استاندارد. SERVQUAL. 18).
سؤال. (ی. بود كه. شامل ….. بطوریکه بیمار. ان از عملکرد آموزشی پرستاران ناراضی.
[PDF] اصل مقاله (2967 K) – نشریات دانشگاه علامه
– ذخیره شده
تحقیق حاضر با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و نمونه گیری به روش تصادفی. – لایه
ای، در خصوص تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات آموزشی. مرکز آموزش
سازمان مدیریت صنعتی تهران، دفتر دورههای تخصصی مدیریت،. صورت گرفته است. در
این تحقیق ابتدا براساس درک و استنباط مشتریان از. کیفیت خدمات آموزشی و ارائه …
[PDF] 440 K
– ذخیره شده – مشابه
کيفيت خدمات کتابخانه هاي خود، سنجش کيفيت خدمات کتابخانه هاي دانشگاه هاي. علوم
پزشکي تابعة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اطالع از شکاف ميان. انتظارات
استفاده کنندگان و سطح خدمات …. پرسشنامه هاي سنجش انتظارات و ادراکات سرمايه
گذاران و همچنين ادراك ارائه دهندگان. خدمات از انتظارات سرمايه گذاران و همچنين مشخصه هاي

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول براساس …
– ذخیره شده
این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول از
دیدگاه دانشجویان انجام شد. به روش تصادفی طبقهای تعداد 393 نفر از دانشجویان
دانشکدههای مختلف دانشگاه انتخاب شدند. با استفاده از مدل سروکوال دادههای لازم در دو
زمینه ادراک و انتظار گردآوری شد. گردآوری دادهها بر مبنای پرسشنامه استاندارد سروکوال
با پنج عامل …
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
– ذخیره شده
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی. تمام متغیر ها پژوهش از سطح اندازه گیری
رتبه ای برخوردارند بجز جنسیت افراد که سطح اندازه گیری آن فاصله ای است.در این
پژوهش به منظور اندازه گیری پاسخ ها ی ارائه شده از طیف لیکرت استفاده میشود. طیف
لیکرت :نگرشی هست که پاسخگو می تواند نظرات موافق و مخالف خود را ابراز کند.
[PDF] Archive of SID ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎ (
– ذخیره شده
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ … ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ. LibQual. (. ﻣﻮﺭﺩ. :
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺰﺩ. ) ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻴﺮﻏﻔﻮﺭﻱ. ١. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻜﻲ. ٢. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ….. ﺍﻳـﻦ ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻭ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲ. ﮔﻴـﺮﺩ؛ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮﺭﺕ ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻳـﮏ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ. ﻣﻴـﺰﺍﻥ.
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ …
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس مدل …
– ذخیره شده
پروپزال کارشناسی ارشد مربوط به ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاه با استفاده از مدل
هدپرف تدوین شده در سال ۱۳۹۶می باشد. در این پروپزال از منابع به روز استفاده شده است
. امید است مورد رضایت علاقمندان به حوزه ارزیابی کیفیت آموزش باشد. این پروپزال
شامل بیان مساله، پیشینه پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهشی، مدل مفهومی، روش …
سروکوال – کلوب
– ذخیره شده – مشابه
16 مه 2016 … پرسشنامه مدل سروکوال دارای دو دسته سوال برای سنجش انتظارات و ادراکات مشتریان از
کیفیت خدمات توسط پاراسورامان و همکاران طراحی شده است. … ﺷﮑﺎف. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. (.
ﺳﺮوﮐﻮال. : ServQual. ) در. ﻣﺠﺘﻤﻊ. آﻣﻮزﺷﯽ. درﻣﺎﻧﯽ. اﻣﺎم. ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. :). 1390 … وﮐﻮال، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. پرسشنامه کیفیت …
کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامهی استاندارد مدلSERVQUAL که به سه بخش، قسمت اول:
مشخصات فردی، قسمت دوم: 28 سؤالات جهت سنجش سطح ادراک و قسمت سوم: 28 سؤال جهت
سنجش سطح انتظار در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات آموزشی با مقیاس 7 درجه‌ای طیف
لیکرت ارائه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و آماره‌های توصیفی …
[PDF] تحلیل شکاف کیفیت خدمات سرپایی با استفاده از مدل SERVQUAL در …
– ذخیره شده – مشابه
4 مارس 2016 … آﻣﻮزﺷﯽ. -. درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. [9]. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. Mohammad Nia. و ﻫﻤﮑﺎران در.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت درك ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ …. اﺑﺰار
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﺆاﻻﺗﯽ در. ﻣﻮرد
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﯿﺰ. ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺟﻬﺖ. ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ.
[PDF] در ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان از ﺑﺮرﺳﯽ – مجله طب جانباز
– ذخیره شده
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﺎوي ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ادراﮐﺎت واﻧﺘﻈﺎرات آﻧﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ. اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮوﮐﻮال داراي. 26. ﺟﻔﺖ ﮔﻮﯾﻪ ﯾﺎ. ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻧ. ﺒﺎزان از ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. (. وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب. ) وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن. 26. ﮔﻮﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎن. ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
ادراﮐﺎت ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﻌﺰز از ﺳﻄﺢ. ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎز ﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ. ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﺪان.
بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان مقطع علوم پایه در …
– ذخیره شده – مشابه
عنوان فارسی پایان‌نامه, بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان مقطع
علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی اراک. عنوان لاتین پایان‌نامه … گردآوری داد هها با
مراجعه به نمونه های مورد بررسی و به کمک پرسشنامه تدوین شده بر اساس
ابزارSERVIQUALانجام شد. پرسشنامه، کیفیت را در پنج بعد خدمت اندازه گیری نمود.
روایی پرسشنامه، با …
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی …

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس الگوی سروکوال بوده است. …
که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای، گروه نمونه (240نفر) طبق فرمول نمونهگیری
انتخاب و دادههای مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت جمعآوری
گردید.
بررسی ارائه کیفیت خدمات در بخش عمومی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های …
– ذخیره شده – مشابه
گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه تدوین شده بر اساس ابزار سروکوآل که روایی و پایایی
(91/0) آن مورد تأیید قرار گرفت انجام شد. از مدل‌های توسعه‌یافته در اندازه‌گیری کمی‌ …
الوانی، سید مهدی؛ ریاحی، بهروز، سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی، مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی ایران، 1382، چاپ اول. الوانی، سید مهدی؛ ریاحی، بهروز، آموزه‌هایی
برای …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
139, سنجش الگوی پنج سطحی سواد رسانه ای انتقادی؛ مطالعه موردی اعضای خانه
مطبوعات کرمانشاه, هادی نوروزی تپه شعباني, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه,
علوم ارتباطات …… 594, طراحي صندلي مخصوص براي هنرجويان رشته ي گرافيک جهت
ارتقاي کيفيت بخشي آموزشي, حوا مصطفي ئي, دانشکده هنر, طراحى صنعتى, 1394-
07-20.
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با مدل …
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن / دوره ﻫﺠﺪﻫﻢ / ﺑﻬﺎر 104 -112/1392 ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل : SERVQUAL دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن 3
ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻮل آﺑﺎدي‪‬ …. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ اﻣﺎﻧﺖ ، ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﺮاي
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ، ﺳﺮﮐﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از و ﺑﺎ …
سنجش کیفیت خدمات آنلاین – بانک ملی
– ذخیره شده – مشابه
پرسشنامه ای که پیش رو دارید بمنظور انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان ”
سنجش کیفیت خدمات آنلاین ارائه شده از طریق وب سایت بانک ملی ایران بر اساس
ادراک مشتریان” تهیه و تنظیم گردیده است. هدف از انجام تحقیق حاضر عبارت از بررسی
درک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری آنلاین و طراحی ابزاری که بتواند در سنجش …
ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور
– ذخیره شده
برای تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه به ترتیب از نظرات متخصصان علوم
تربیتی و برنامه‌ریزی آموزش از دور و آلفای کران باخ استفاده شده است. … به عبارت
دیگر می‌توان از این مدل به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند نیز
استفاده کرد.
بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد …
– ذخیره شده
بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد کیفیت خدمات
آموزشی ارائه شده به آنان … سنجش انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده بطور
گسترده ای به عنوان یک قدم اساسی در تنظیم هر کدام از برنامه های بهبود کیفیت در
آموزش پرستاری مورد … داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت خدمات جمع آوری شد.
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃ
– ذخیره شده
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ. ” ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ،
اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪ. ﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ. و ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از. ﺧﺒﺮﮔﺎن. ﻃﺮاﺣﯽ،. ﺑﻮﻣﯽ. ﺳﺎزي.
و ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪود.
40. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت. ﭘﺎﯾﻠﻮت. و ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ، ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻫﺶ …
[PDF] بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی کیفیت ﺧدماﺕ اراﺋه شده در درمانگاههای سرپایی بیمارستانهای آموزشی شیراز بر
اساﺱ الگوی سروکوال در سال 81 ……………….. 1393 …. پرسشنامه. سروکوال توسط
پاراسورامان، زیتامل و بری طراحی شده و یکی از. مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف
بین انتظار و ادراک مشتری. سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد. این پرسشنامه
خدمات.
پرسشنامه ارزیابی کیفیت و تعالی کیفی در دانشگاه های مجازی
– ذخیره شده
پرسشنامه ای که در اختیار دارید جهت انجام رساله دکتری با عنوان “ارزیابی کیفیت و
تعالی کیفی در دانشگاه های مجازی” طراحی شده است. لطفاً سوالات را بخوانید و گزینه
ای که بیشتر از همه با نظر شما …. 13- تا چه اندازه قابلیت انعطاف برنامه های آموزشی به
شما امکان می دهد تا با روش های متفاوتی نسبت به یکدیگر به یادگیری بپردازید؟
[PDF] ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ – موسسه پژوهش و برنامه …

ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪود و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪون وﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺘــﻮان. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را، ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻀﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ در ﻋﺮﺿــﻪ ﻛـﺎﻻ و ﺧﺪﻣـﺎت ﺻﻨﻌﺘـﻲ. ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻧﻪ وﺳﻴﻌﻲ
از ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻤﻲ درآن در دﺳــﺘﺮس اﺳـﺖ (٥٣،١٦،١٥)، ﻣـﻮرد. ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارداد، ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺗﻴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دراﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ، ﺧﻮﻳــﺶ را ﻣﻠـﺰم. ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ، ﺑﺎ ﻋﻤﻖ و ژرف ﻧﮕﺮي
ﺑﻴﺸﺘﺮي …
چگونه کیفیت خدمات شرکت را با استفاده از مدل سروکوال ( SERVQUAL …
– ذخیره شده
19 نوامبر 2016 … پس از مطالعاتی که در دهه ۱۹۹۰صورت گرفت تعداد مولفه ها به ۵ مؤلفه کاهش داده شد. ضمن
اینکه مطالعاتی که با استفاده از مدل سروکوال انجام گرفته است نشان داده است که “
قابلیت اطمینان” بیشتر از سایر عوامل بر روی رضایت‌مندی مشتری تاثیرگذار است
این مدل برای سنجش کیفیت خدمات مشتریان از پرسشنامه ۱۰۰ امتیازی …
درخواست پرسشنامه: پرسشنامه ارائه کیفیت خدمات – دانش پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
آیا پرسشنامه سروکوال را می توان بعنوان یک ابزار در اندازه گیری کیفیت ارائه
مراقبت پرستاری برای بیماران استفاده کرد؟ آیا برای سنجش کیفیت ارائه مراقبت
پرستاری برای بیماران ابزار دیگری موجود است؟ پاسخ: در سوال اول خود نوشتید
کیفیت خدمات نه کیفیت خدمات پرستاری لذا نیاز به ابزار تخصصی دیگری برای
سنجش این …
انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول
– ذخیره شده – مشابه
این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه
باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً «پرسشنامه» در …. ها
و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد پرسشنامه : 1023 · پرسشنامه
ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد پرسشنامه : 1024 …
[PDF] کیفیت ارائه خدمات پرستاری (وضعیت موجود و … – Modern Care Journal
– ذخیره شده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري. از دﻳﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎ. ري و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. اﻟﺰﻫﺮاي اﺻﻔﻬﺎن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و. ﺿﻤﻦ. ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﻣﺪل. ﺳﺮوﻛﻮال. ﺑﻪ. ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ …..
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و ادراك ﭘﺮﺳﺘﺎران در. ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮا. ،. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ادراك از ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
[PDF] بررسی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی …
– ذخیره شده – مشابه
در. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﺮان. و ﺟﻬﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .
ﻏﻼﻣﯽ. و ﻫﻤﮑـﺎران. در. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮوﮐﻮال ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﮑﺎف. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ. ﯽ
… ﺑﺎ ﻧﻤﺮه آن. ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ. ﻣﻄﻠﻮب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ. (. اﻧﺘﻈـﺎر آن. ﻫـﺎ از ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. )
ﻣﻮرد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻤـﺮه ﺣﺎﺻـﻞ در ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒـﺖ. ﺑﻮدن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾ. ﻦ ﺑﻮد. ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ارا. ﻪﺋـ.
[PDF] ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘ
– ذخیره شده – مشابه
1 ژانويه 2006 … اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش. دﻳﺪه و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه. اﻧﺪ. ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت، …. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﻮزﻳ. ﻊ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﮔﺮدآوري ﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ. اول، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
وزن. دﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ، و ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ،. ﺗﻜﻤﻴﻞ،. رﻓﻊ … ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از …
دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال | آربیتا فایل
– ذخیره شده
10 مارس 2017 … www.porenerji.ir/fmdtmjytncnrdfdsdcnvqnvxqctrctctcs.html. و با هدف رابطه بین
ابعاد کیفیت خدمات (براساس مدل سروکوال) بر رضایت مشتری در نمایندگی‌های ایران
خودرو طراحی …4 ژوئن 2014 … دانلود رایگان … دانلود پرسشنامه وفاداری به خدمات
آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۱۴ ماده.4 ژوئن 2014 … دانلود …
[PDF] متن کامل (PDF) – مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین
– ذخیره شده
ﭼﮑ. ﯿ. ﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺷﺎ. ﻪﻋ. ي. اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌ. يﻪ. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر، اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه. اي. دارﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان و اﻃﻼع از ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎرات اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و. ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت
درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ . روش. :ﻫﺎ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ …
[PDF] بررسی کیفیت ارائه خدمات در کلینیک ویژه کوثر دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
ﺧﺪﻣﺎت. اراﺋﻪ. ﺷﺪه، ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻧﻤﻮد. ﻧﻈﺮ. ﺑﻪ. اﻫﻤﯿﺖ. ﻣﻮﺿﻮع،. ﻫﺪف اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از
دﯾﺪ. ﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وﯾﮋه ﮐﻮﺛﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺳﺮوﮐﻮآل (.
SERVQUAL. ) ﻣﯿ. ﺒﺎﺷﺪ. روش ﮐﺎر: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ. روي. 650. ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﻮﺛﺮ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ از ﺗﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن. ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه. 1392. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد. ه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﺮوﮐﻮآل.
[PDF] از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺎ
– ذخیره شده – مشابه
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ. آﯾﺪ و وارد.
دﻧﯿﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﯽ. ﺷﻮد . ادر. ﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﻌ. ﯽ. ﺑﺮ. آن اﺳﺖ ﭘﺲ. از. ﻧﻘﺪ. ادﺑﯿﺎت. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ … ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه. آﻫﻦ. 2. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﻨﺘﺨﺐ. ، ﺷﻤﺎره. 257. ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع. رﺿـﺎﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﻋﺒــﺎرت
اﺳـﺖ از. ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ. ﻣﺸﺘﺮي از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳـﺎ. ل ﺳﻔﺎرﺷـﻬﺎي ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ. ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از …
عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دور (مطالعه موردی: مرکز تحصیلات …
– ذخیره شده – مشابه
جامعه آماری، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده که 117 نفر به شیوه نمونه‌گیری
طبقه‌ای متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه محقق‌ساخته پاسخ دادند. … همچنین
نتایج تحلیل عاملی نشان‌دهنده مناسب بودن شاخص‌های برازندگی بوده و می‌توان از این
عوامل در تعیین کیفیت خدمات آموزشی با ضریب تعیین 62/0استفاده کرد.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼ – همایش بیمه و توسعه
– ذخیره شده – مشابه
ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ. اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺳﺎﻣﻊ اﻣﯿﺮي در ﺳﺎل. 1383. در
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ” ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ﺑﯿﻤﻪ. اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون اﺷﮑﺎل. ﺟﻤﻊ. آوري ﮔﺮدﯾﺪ و. ﺑﺮاي. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ ﺗﻌﺪاد. 300. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد. 288. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻮدت داده .ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐ. ﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد.
[PDF] ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭﺍﺑﺴ
– ذخیره شده – مشابه
10 دسامبر 2006 … ﺭﻏﻢ ﺍﻣﻜﺎﻧـﺎﺕ ﻛـﺎﻓﻲ، ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺯﻳـﺎﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺧـﺪﻣﺎﺕ، ﻣـﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ.
ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮﺩ ﻭ. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ
….. ﻫـﺎ، ﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮﻱ ﻣـﻮﺭﺩ
ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ. ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ . -۱. ﺟﻬـﺖ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺧـﺪﻣﺎﺕ. ﺍﺯ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ.
مدل سروکوال Servqual | مدل ارزیابی کیفیت خدمات | Servqual Model
– ذخیره شده
21 جولای 2017 … مدل سروکوال (SERVQUAL) برگرفته از Service Quality ، جهت اندازه گیری کیفیت
خدمات سازمان های ارائه دهنده خدمات مورد استفاده می شود مدل سروکوال چیست؟ … پرسشنامه
سروکوال با ۲۲ سؤال، ابتدا انتظارات مشتری از یک خدمت‌رسانی را مشخص می‌نماید و در
مرحله بعد، میزان رضایت‌مندی او از خدمات دریافتی را در هر یک از ۵ عامل …
[PDF] سنجش کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی … – مجله علمی پژوهشی
– ذخیره شده – مشابه
9 ژانويه 2013 … ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ. ،. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ،. درﻣﺎﻧﮕﺎه. ﻫﺎ،. ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﻏ. ﯿﺮه. اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮ. ﯾﺎن. و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن،. ﺑﻘـﺎ و ﺳـﻮد
آوري ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﺮي. ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود . ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘـﯽ. ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﻼم و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮا. ل اﺳﺖ.
دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)
– ذخیره شده
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)هدف: ارزیابی کیفیت
خدمات بانکی (ابعاد فیزیکی یا ظواهر، قابلیت اطمینان، پاسخگو بودن، ضمانت و
تضمین، برخورد مناسب با فرد یا همدلی، راحتی (کیفیت خدمات درک شده)، رضایت
مشتریان)
[PDF] ارتباط کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایت … – مجله حکیم جرجانی
– ذخیره شده
خدمات. پرستار. مربوطه. استفاده. و. در. زمان. پژوهش. در. شرف. ترخیص. بودند،. انتخاب.
شدند . ابزار. جمع. آوری. اطالعات. شامل. : پرسشنامه. های. استاندارد. سنجش. کیفیت …..
توزیع فراوانی. کیفیت مراقبت پرستاری. و رضایت. بیماران. به. تفکیک بخش
بستری در بیمارستان. های آموزشی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال. 1392. بخش. P-
.
دانلود رایگان پرسشنامه – مدیران آموزشی Educational Administrators
– ذخیره شده – مشابه
خدمات وبسایت گروه پژوهشی مدیران آموزشی : http://edu-admin.ir … دوم؛ پرسشنامه هایی
که به علت به همراه داشتن مولفه ها، تفسیر، پایایی و روایی هزینه داشته و در این صفحه
(البته قابل توجه است که اکثر پرسشنامه های این صفحه از طریق منوی جستجو که در
…. دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از کیفیت خدمات وب سایت، مدل وبکوال-24 گویه.
مقاله بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان یزد – سیویلیکا
– ذخیره شده
یکی از این گام ها سنجش کیفیت خدمات موسسات آموزشی به منظور برآورده سازی نیازهای
مشتریان آن است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه
… برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی سروکوال استفاده
شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجو مولفه های عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، …
مدل سروکوال برای اندازه‌گیری رضایت مشتریان از کیفیت خدمات – گروه …
– ذخیره شده – مشابه
26 دسامبر 2016 … مدل سروکوال (SERVQUAL) برگرفته از عبارت Service Quality است که در سال ۱۹۸۳
توسط پاراسورامان و همکارانش برای سنجش ادراک مشتری از کیفیت خدمات یک سازمان …
پرسشنامه سروکوال با ۲۲ سوال، ابتدا انتظارات مشتری از یک خدمت را مشخص می‌کند و
در مرحله بعد، میزان رضایت‌مندی او از خدمات دریافتی را در هر یک از ۵ …
سنجش کیفیت خدمات و بررسی رابطه آن با سهم بازار بر اساس مدل …
– ذخیره شده – مشابه
در این تحقیق برای بررسی ادبیات تحقیق و همچنین اطلاعات طبقه بندی شده و آمارهای
منتشر شده توسط بانک صادرات شهر تبریز از روش مطالعات کتابخانه ای و برای جمع
آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش کیفیت خدمات از طریق پرسشنامه بومی سازی شده
سروکوال از روش عملیات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه
مشتریان …
[PDF] تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقای کیفیت زندگی …
– ذخیره شده
ﺑـﺮاي. ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزه. ﻫﺎي اﻟﮕﻮي آﻣﻮزﺷـﻲ. « ﭘﺮﺳـﻴﺪ
. » و ﺑـﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ …
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻧـﺪﮔﻲ. ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي. ) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﺪ . ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ در. 1. .
د. ﻛﺘــﺮاي. ﺟﻤﻌﻴــﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ،اﺳــﺘﺎدﻳﺎر. ﮔــﺮوه. ﺧـــﺪﻣﺎت. ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ. ﻋﻤـــﻮﻣ. ،ﻲ. داﻧـــﺸﻜﺪه. ﺑﻬﺪاﺷﺖ،.
داﻧﺸﮕﺎه.
[PDF] ارزشیابی کیفیت خدمات بیمارستان‌های شهر تهران با استفاده از مدل …
– ذخیره شده
اين پژوهش توصیفی و مقطعی در 18 بیمارستان )آموزشی، خصوصی روش کار: و تأمین
اجتماعی( شهر …. ســنجش کیفیت خدمات ســامت پژوهشــی را بر روی 700 نفر …
پرسشنامه. هلس کوال HEALTHQUAL با استفاده از این مدل طراحی. شد ]19[. یکی
دیگــر از وجوه تمایز مــدل هلس کوال با مدل ســروکوال. نحوه محاســبه میــزان کیفیت
خدمات می باشــد.
بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
ارتقای کیفیت در آموزش عالی و بهبود مستمر فرآیند های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه
های علوم پزشکی کشور مهم است. تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان به … برای سنجش
میزان رضایت مندی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 71 سوال از جنبه های مختلف خدمات
آموزشی که دارای 9 زیر حیطه بود استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم …
لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در
فعالیت های دبیرستان پرسش نامه بررسی …. پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای
آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی
پرسشنامه ارزیابی ….. پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی پرسشنامه
سنجش مذهبی …
[DOC] پرسشنامه APO
– ذخیره شده
ضمن تشكر از بابت وقتي كه براي پاسخ به سؤالات صرف مي كنيد، پرسشنامه زير با
هدف ارزيابي وضعيت مديريت دانش در سازمانها تهيه شده است. … مدیریت دانش (از قبیل:
ایجاد واحد هماهنگی مرکزی برای مدیریت دانش، انتصاب مدیر عالی دانش، تشکیل تیمهای
فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت، و طراحی و استقرار شبکه های دانش) انجام شده است.
پرسشنامه – ارشدان مدیریت آموزشی
– ذخیره شده – مشابه
ارشدان مدیریت آموزشی – پرسشنامه – مدیریت آموزشی www.TVLO.ir – ارشدان مدیریت
آموزشی.
وبسایت پرسش نامه ها
– ذخیره شده – مشابه
سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛
پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.
نشريه پژوهش در ورزش تربيتي، شماره 12 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
تدوين نقشه استراتژي تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش محسن
وحداني ، مهرزاد حميدي ، محمد خبيري ، ابراهيم عليدوست قهفرخي … ارزيابي كيفيت
خدمات گروه علوم ورزشي دانشگاه اراك بر اساس الگوي تركيبي سروكوال، كانو و
گسترش عملكرد كيفيت اسفنديار خسروي زاده ، كريم زهره ونديان صص 37-60 چکيده
مشاهده متن …
پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …
– ذخیره شده
20 آگوست 2017 … برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را
در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. … بررسی آثار استراتژی
بازاریابی رابطه ای در شبکه های اجتماعی آنلاین · بررسی به کارگیری معیارهای
مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی · بررسی …
وب سایت شخصی هاشم راعی | مقاله: بررسی ابعاد کیفیت خدمات براساس …
– ذخیره شده – مشابه
22 سپتامبر 2013 … عنوان مقاله: (بررسی ابعاد کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال در رستورانهای فست
فود شهر مشهد) … تلاش جهت استفاده از انواع مدل هاي سنجش كيفيت خدمت در بخش خدمات،
همواره به عنوان شاخصی مهم در این بخش مورد توجه بوده است چرا که به واسطه آن میتوان
درباره خدمات رسانی به …. دوره های آموزشی در حال برگزاری اینجانب.
بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیّت خدمات آموزشی دانشگاه …
– ذخیره شده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی و
رابطه آن با ارزشیابی از اساتید انجام شد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و طرح
پژوهشی همبستگی-مدل‌یابی معادلات … ابزار پژوهش دو پرسشنامه کیفیت خدمات و
ارزشیابی از اساتید بود. داده‌ها به کمک آمار توصیفی و آزمون‌های T همبسته و روش
مدل‌یابی معادلات …
[PDF] روان سنجي نسخه ي فارسی پرسشنامه سنجش دانش و آگاهي … – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳـﻲ. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ . ﻫﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻛﻠﻴﺪ. : ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ. ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺣﻘﺎﻳﻖ. ﺩﻭﺭﺍﻥ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ …. ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﻦﻳﺍﺑﻪ ﺷﺪﻩ. ﺳﻨﻲ ﮔﺮﻭﻩ. ﮐﻤـﮏ. ﻣـﻲ ﺎﺭﻴﺑﺴـ . ]۱۰[ﻛﻨـﺪ. ﺑـﺮﺍﻱ. ﺣﻔـﻆ.
ﻛـﺎﺭﺁﻳﻲ. ﻭ. ﺍﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ. ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ. ﺩﺭ. ﺍﻳـﻦ. ﺣـﻮﺯﻩ،. ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺿـﺮﻭﺭﺕ
ﺩﺍﺭﺩ.
[DOC] سیستم پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی
– ذخیره شده – مشابه
ابزارهای سنجش مورد استفاده در تحقیق شامل: فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و
الگوریتم ژنتیک برای وزن دهی به شاخص های سنجش کیفیت خدمات سیستم های
اطلاعاتی و همچنین از پرسشنامه طراحی شده تحت عنوان پرسشنامه سنجش وضعیت درک
شده و وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی شرکت های خودروسازی
استفاده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *