دانلود کامل پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

Published on Author billboarddocLeave a comment

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 62
فرمت فایل docx
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر[1] (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد فرد تحت سرپرستی خود را به صورت کلی در مقایسه با همکارانش ارزیابی نماید. پایایی پرسشنامه در حوزه های عمومی، 94/0 ، فنی 943/0 ، بین فردی 949/0 و کل 947/0 می باشد.


[1] Motowidlo&Vanscoller

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – زیپو – وبلاگدهی
– ذخیره شده
24 دسامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست). این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است
و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | فروشگاه فایل سی دو
– ذخیره شده
21 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست). این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است
و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از …
این آرتیکل | خرید فایل( پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست))
– ذخیره شده
16 نوامبر 2017 … خرید فایل( پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)) on این آرتیکل | ما بهترین
محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبه صفحه دانلود فایل(پرسشنامه عملکرد
شغلی…
فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – فایل ورد
– ذخیره شده
8 سپتامبر 2017 … فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.
فایل ورد پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده
در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : توضیحات زیر بخشی …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – دنلود مقاله و پروژه و …
– ذخیره شده
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود
پرسشنامه‌ عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک
پرسشنامه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
– ذخیره شده
این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از
خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد
شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود
. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد فرد تحت
سرپرستی …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – بهار فایل
– ذخیره شده
28 ا کتبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست). این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است
و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از …
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) – پایان نامه ها
– ذخیره شده
اب‍زاره‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ار- اون‌ EQ)ب‍ا90 س‍ئ‍وال‌(، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍وت‍ووی‍دل‍و و ون‌ اس‍ک‍ات‍ر)خ‍ودارزی‍اب‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ه‍ری‍ک‌ ش‍ش‌
س‍ئ‍وال‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌(، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ از م‍ک‌ ک‍ن‍زی‌، پ‍ود س‍اک‍ف‌ و
ف‍ت‍ر)ارزی‍اب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ش‍ام‍ل‌ چ‍ه‍ار س‍ئ‍وال‌ (وپ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ از ک‍وئ‍ی‍ن‌
دام‌2005)، …
[PDF] fakhri khaksar
– ذخیره شده
30 ژانويه 2006 … (اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ) 35. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و از اﯾﻦ. 35. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. 300. ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ. 25. ﻧﻔﺮ از. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿ. ﺮي
ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر. -. اون. (. EQ. ﺑﺎ. 90. ﺳﺌﻮال.
) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮوﯾﺪﻟﻮ و ون اﺳﮑﺎﺗﺮ. (. ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – سروشه – پرسشنامه …
– ذخیره شده
پرسشنامه عادت‌های خواندن که نور شاه‌ریز عبدالکریم و عامل حسن[1] (2006) در پژوهش خود
تحت عنوان “عادت‌ها و نگرش‌های خواندن در عصر دی…
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – مرکز دانلود فایل نگارا
– ذخیره شده
6 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست). این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است
و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از …
بسیط فایلز | دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست …
– ذخیره شده
26 نوامبر 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربه صفحه دانلود فایل(پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست))خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای…
پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد معاونین زن و مرد توسط مدیر …
– ذخیره شده – مشابه
2 فوریه 2016 … نتایج به شرح زیر به دست آمده است: ۱- بین رضایتمندی شغلی و عملکرد دبیران رابطه
معنادار وجود دارد. ۲- بین رضایت از حقوق و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۳-
بین رضایت از کار و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۴- بین رضایت از
سرپرست و عملکرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. ۵- بین رضایت از همکاران و …
بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی …
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی‌گری
رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند. چکیده: (۳۸۴ مشاهده) … ابزارهای
مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس شخصیت پویا، مقیاس حمایت سرپرست
ادراک‌شده، پرسشنامه رفتارهای پویا و پرسشنامه عملکرد شغلی بود. ارزیابی الگوی
پیشنهادی …
بررسی اثر رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان بانک ملی شعب غرب تهران
– ذخیره شده – مشابه
رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد کارکنان متغیر وابسته در نظر
گرفته شده است. بررسی اثر رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان بانک ملی شعب غرب
تهران می باشد. جهت سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه اسمیت، کندال و هیولین استفاده
و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شده است.
عملکرد شغلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
ابزار پژوهش شامل فرم ارزیابی عملکرد بر طبق مقیاس درجه بندی گسسته مک موراری،
اسکات و پیس (2007)، … نمایه ها: … همچنین برای تعیین عملکرد شغلی از پرسشنامه ی
عملکرد شغلی معلمان که شامل 30 گویه می باشد استفاده گردید. …. برای گردآوری داده ها
از سه پرسشنامه: رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی استفاده شد.
[DOC] سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها
– ذخیره شده – مشابه
همچنين رابرتس و پاولاك[2] (1996) معتقدند كه ارزشيابي عملكرد براي مقاصد متعدد
سرپرستي و توسعه اي از جمله، الف) براي ارزشيابي عملكرد فردي بر حسب نيازهاي ….
با اين تفاسير مي توان ارزيابي عملكرد را به عنوان فرآيند ارزيابي و برقراري
ارتباط با كاركنان در نحوه انجام يك شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعريف نمود (
بايرزو و رو، …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازي و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ – مطالعات مدیریت (بهبود و …
– ذخیره شده – مشابه
18 ژوئن 2014 … ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻟﯿﻨﻮ و ﺗﺮﻧﻠﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ. ﺷﻐﻠﯽ اراﺋﻪ …
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ. ارﺗﺒﺎط دو ﺑﻪ دو. ﻣﻌﮑﻮس. و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد . اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﯿﺪا
ﻧﺸﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازي. و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ. ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط. (. 0,492. )- و ﻣﻌﻨﺎدار …..
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ارﻋﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان زن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ﻧﺪارد.
[DOC] نمونه فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
– ذخیره شده
مشاركت با مدير بالادستي در ارتباط با استقرار نظام برنامه ريزي (معيارهايي مانند:
پايش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت سرپرستي، بررسي و تحليل ستون “تحليل
عملکرد” فرم ارزيابی عملکرد کارمندان ، تهيه و تنظيم به موقع اهداف شغلی و برنامه های
توسعه کارمندان واحد تحت سرپرستي بر اساس تحليل عملکرد)(با نظر مدير مستقيم …
دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)
– ذخیره شده – مشابه
به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین
پایگاه اطلاعاتی ابزارهای پژوهشی را راه اندازی کند. به حول و قوه الهی تا کنون در این
مسیر پیشرفت های زیادی انجام شده و دوستان، همکاران، دانشجویان و پژوهشگران زمینه
امتنان و سپاسگذاری ما را مهیا کرده اند. هدف این گروه پژوهشی تدارک ابزار های پژوهشی
با کم …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | مقالات انگلیسی داغ
– ذخیره شده
26 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
نیکادو مقاله | دانلود (پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست))
– ذخیره شده
6 دسامبر 2017 … دانلود (پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)) on نیکادو مقاله | از حضور شما
عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم…
[PPT] ارزيابي‌ عملكرد
– ذخیره شده
ارزيابي(مديريت) عملكرد performance management. بسمه تعالي. دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز. مدیریت پرستاري. ندا سلطان نژاد. کارشناس
نظارت و ارزیابی مدیریت پرستاری(1393). تعاریف و مفاهیم. ارزيابي عملكرد (
Assessment). ارزشيابي (Evaluation). نظارت ( (Monitoring. نظارت (Monitoring).
نظارت عبارت …
[PDF] دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدریان و کارکنان دااگشنههاي علومزپشکی و خد
– ذخیره شده
ارزيابی. عملكرد را فقط به منظور كنترل. فعاليتهاي. كاركنان انجام می. دادند،. در حالی كه
امروز. ه. جنبه راهنمايی و ارشادي اين. عمل، اهميت بيشتري يافته است . هدف اصلی از
ارزيابی ….. سرپرستی. ، بررسی و تحليل ستون تحليل عمل. كرد فرم ارزيابی
عملكرد كارمنودان،. تهيوه و تنظويم بوه. موقع اهداف شغلی و برنامه هاي توسعه كارمندان و
واحد تح.
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩﯼ
– ذخیره شده – مشابه
29 جولای 2007 … ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ,. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳـﺘﺎﺩﯼ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ.
ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ. ۳۶۰. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ. ۱۲۰. ﻧﻔﺮ
ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪ . ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻧـﻮﻉ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳـﺖ؛ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﺔ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﯽ.
[PPT] 360 DEGREE FEEDBACK
– ذخیره شده – مشابه
360 DEGREE FEEDBACK. 4. SPORT MANAGMENT. منابع ارزیابی 360 درجه.
سرپرست/رئیس. مشتریان درونی. مشتریان بیرونی. گزارشات مستقیم زیردستان …
1 – تعيين هدف بازخور 360 درجه: هدف بازخور 360 درجه اينست که اطلاعات به‌دست آمده از
فرايند براي توسعه مسير شغلي و ارزيابي عملکرد استفاده شود. 2 – انتخاب ابزار
جمع‌آوري …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
– ذخیره شده
(1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی
عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت
پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد
فرد تحت سرپرستی …
[PDF] بررسی رابطه ابهام نقش با خشنودی شغلی و عملکرد … – مجله ارگونومی
– ذخیره شده – مشابه
27 آوريل 2016 … هــوس و لیرتزمــن، پرسشــنامه خشــنودی شــغلی )بریفیلــد و راث( و پرسشــنامه
عملکــرد شــغلی، پرسشــنامه. رفتارهــای پویــا بــود. ارزیابــی الگــوی پیشــنهادی
بــا اســتفاده از روش تحلیــل مســیر انجــام شــد. : نتایـج از برازندگـی … جدیــد،
ترفیــع یــا انتقــال، رئیــس جدیــد، مســئولیت سرپرســتی. جدیـد و شـرکت …
برترین فایل پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
– ذخیره شده
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد عنوان محصول دانلودی:پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) یکی از
بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست))) را در ادامه مطلب ببینید پرسشنامه
عملکرد …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) |6746| چرا دانلود
– ذخیره شده
17 دسامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) (6746):مقیاس عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست) پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست)
[DOC] شناسنامه پروژه عنوان پروژه نظام ارزيابي عملكرد شرح شركت ملي پالايش …
– ذخیره شده
فاز اول: عارضه يابي يا آسيب شناسي ارزيابي عملكرد كاركنان؛ در اين فاز نارسائي ها،
مشكلات و نقايص نظام فعلي ارزيابي كاركنان بررسي شده است. فاز دوم: طراحي و
بازنگري نظام ارزيابي عملكرد كاركنان. فاز اول. اين فاز با انجام مصاحبه ها و توزيع
پرسشنامه ها در سطوح كادر مديريت ، كاركنان، كارشناسان و متخصيصن رسته هاي مختلف
شغلي …
[PDF] متن کامل (PDF) – دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
– ذخیره شده – مشابه
و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ(ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ. OCQ. ﻣــﻮداي، اﺳــﺘﻴﺮ. ز و ﭘـﻮرﺗﺮ) ﺑـﻮد ﻛــﻪ ﻗــﺒﻼً. ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
آن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در اﻳﺮان ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ
ﻳﺎدﺷـﺪه، در ﺣـﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آن. ﻫﺎ. در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ رو ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺎن. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي آن (رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﺎر، رﺿﺎﻳﺖ از. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،. رﺿـﺎﻳﺖ از ﻫﻤﻜـﺎر و رﺿـﺎﻳﺖ …
[PDF] رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯿ ﻫﺎي ادراﮐﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن
– ذخیره شده – مشابه
18 ا کتبر 2015 … در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﻟﯽ. (. LJCQ. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﻮﺟﻮد در ﺳ. ﺎزﻣﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ادراﮐﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن. ،. ﺗﻨﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺮدﺳﺘﺎن آﻧﺎن را …. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و. آﺧﺮ. ﯾﻦ ﺳـﻄﺢ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ. 10. ا. ﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎ.
ﯾ. ﻞ روزﻣﺮه ﺳـﺎزﻣﺎن. ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ.
[PDF] بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد شغلی … – بانک سپه
– ذخیره شده – مشابه
ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه است که. عملکرد کارکنان را در سه حیطه دانش شغلی،
کسب مهارتهای فنی. وحرفه ای وتغییرنگرش می سنجد وتوسط پژوهشگر تهیه شده.
روایی. شاخصه های حتقیق از طریق مشورت با اساتید محترم ارزیابی و پایایی.
پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونباخ 0/94 تعیین شد. با توجه به. نرمال بودن منونه
ازآزمون t تک …
بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت …
– ذخیره شده – مشابه
يافته هاى تحقيق نشان داد ، رابطه معنادار بین رضایت شغلی و تدوین عملکرد، اجرای
مدیریت عملکرد و ارزیابی و کنترل مدیریت عملکرد وجود دارد. واژگان كليدي: سبک …
سبك مديريت مديران، بيان كننده ي چگونگي تعامل آن ها با كاركنان تحت سرپرستي آن
ها مي باشد.( ٨) موضوع افزايش …. جدول -2) تركيب سئوالات پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی – ارشدان مدیریت آموزشی
– ذخیره شده – مشابه
پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد. ◅ پرسشنامه رضایت نسبت …
پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست. ◅ پرسشنامه ارزیابی 360 … پرسشنامه طراحی
شغل برای یادگیری. ◅ پرسشنامه طراحی شغل. ◅ پرسشنامه شرح وظیفه. ◅ پرسشنامه
مدل ویژگی های شغل. ◅ پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی. ◅ پرسشنامه جابه
جایی و …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | مقاله
– ذخیره شده
18 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) – آرتیکل دیو
– ذخیره شده
21 نوامبر 2017 … فایل معتبر تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) با لینک دانلود.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست),عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست). این
مقاله منتشر شده در تاریخ : 2017-11-21 02:29:58 دانلود مقاله، پروژه فایل پروژه
اصلی مقاله ی پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) برای دانلود در …
[PDF] مجله ارگونومی – ResearchGate
– ذخیره شده
عنهوان. متغیهر. مسهتقل. و. عملکر. د. شغلی. به. عنوان. متغیر. وابسته. استفاده. گردید.
به. عالوه،. به. منظور. ارزیابی. دقیق. روابط. بین. متغیرها،. از. مدل. یابی. معادالت.
ساختاری … شغلی،. عوامل. استرس. زای. روانی. -. اجتماعی،. عملکرد. شغلی،. پرسشنامه.
عمومی. نوردیک،. کارکنان. بانک. -1. کارشناسی. ارشد. ارگونومی،. گروه. ارگونومی،.
دانشکده.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) |36664| ناب تک
– ذخیره شده
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیک.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | پرودانلود
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | پروپایان‌نامه
– ذخیره شده
23 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت |2147| سیب
– ذخیره شده
31 ا کتبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر [1] (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6
سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی
فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | پروپروژه
– ذخیره شده
24 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | لاتین داغ
– ذخیره شده
14 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) |36664| تِک
– ذخیره شده
16 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) (36664):عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست) مقیاس عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) پرسشنامه عملکرد شغلی (
ارزیابی سرپرست)
[PPT] HRM.desler.pptx1.39 MB – شرکت ملی گاز
– ذخیره شده – مشابه
فصل پنجم : ارزیابی عملکرد; مقدمه ای بر ارزیابی عملکرد; روش های اصلی ارزیابی;
مصاحبه در مورد نتیجه ارزیابی; گامی در ارزیابی عملکرد اثر بخش ….. مصاحبه: با
یکایک کارکنان مصاحبه فردی و یا با گروهی از کارکنانی که شغل خاصی را انجام می
دهند مصاحبه گروهی به عمل می آید و سرانجام مصاحبه با سرپرستی که در باره شغل مورد
نظر …
پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت |412| استاد – airfile
– ذخیره شده
18 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر [1] (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6
سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی
فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از …
[PDF] ﻋﻤﻠﮑﺮدﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ آن ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﺒﺎط ي ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ي ﺗﺄﺛﺮ و – فصلنامه مدیریت …
– ذخیره شده
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ وﻧﺪﻧﺒﺮگ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻌ. ﺪ (. ﻗﺪرت، اﻃﻼﻋﺎت، داﻧـﺶ. و ﭘﺎدا. ش) و. 32. ﺳﻮال،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﻤﯿﺖ. ، ﮐ. ﻨﺪال و ﻫﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ. ﭘﻨﺞ ﺑﻌ. ﺪ (. رﺿﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق. و دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ،. ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎ.
ي. ﺗﺮﻓﯿـﻊ،. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر). و. 29. ﺳﻮال. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺑﺎ ﯾﺎزده ﺑﻌ. ﺪ. (. ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎر، ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎر، ﻗﻮه اﺑﺘﮑـﺎر، ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ارﺑـﺎب رﺟـﻮع، ﺗﺠﺰﯾـﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎري ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎران، اﻧﻀـﺒﺎط …
[PDF] رضايت شغلی کارکنان و رهبری خدمتگزار سازمان – چشم انداز مدیریت دولتی
– ذخیره شده
OLA. که به ارزیابی رهبری خدمتگزار در سطح سازمان می. پردازد و هم. چنین. پرسشنامه.
ای که برای ارزیابی رضایت شغلی در بانک هنجاریابی شده بود، جمع. آوری شدند. داده …..
که چالش برانگیز، دارای پاداش درونی و. رضایت شغلی. تأمین نیازهای مادّی و. معنوی.
ماهیّت کار. منزلت، مسئولیت و احترام. جوّ سازمانی. عوامل محیطی کار. روابط با
سرپرست.
روش های ارزیابی عملکرد – توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و …
– ذخیره شده
ارزیابی عملکرد فرایندی است که در آن عملکرد کارکنان را برای رساندن سازمان به
اهدافش مورد سنجش قرار می‌دهد.
[PDF] طراحی و اعتبار بخشی پرسش‌نامه جهت ارزیابی رفتار ایمنی
– ذخیره شده – مشابه
15 مارس 2016 … 95. چکیده. زمینه و هدف. : رفتار ايمني نوع خاصي از رفتار شغلي است كه باعث ارتقاء
سطح ايمني و … پايايي بسيار مناسب است و يك ابزار بومي جهت ارزيابي رفتار ايمني
با دقت و صحت مناسب. است . کلیدواژه. ها: حادثه. ، رفتار. ايمني. ،. عملكرد. ايمني …..
براي انجام يك كار خاص، در مورد خطرات آن اطالعاتي را از سرپرست، ن.
بایگانی‌های پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست), عملکرد …
– ذخیره شده
خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست), عملکرد شغلی
(ارزیابی سرپرست). بایگانی برچسب: پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
, عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست). پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست).
17 ساعت ago دسته‌بندی نشده 0. پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست).
[DOC] شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان
– ذخیره شده – مشابه
ارزيابی عملكرد به عنوان يك ارزيابي دوره اي، رسمي و اغلب مكتوب از عملكرد شغلي
كاركنان است، كه به منظور دستيابي به اهداف مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. … مدیر
واحد (تاییدکننده): بالاترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی كه مسئول تاييد نهايي فرم
ارزيابي عملكرد كارمندان، پس از بازبيني توسط سرپرست بلافصل آنان مي باشد.
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون |61933| استاد
– ذخیره شده
18 سپتامبر 2017 … جهت سنجش عملکرد شغلی کارکنان مقیاس درجه بندی نموداری که توسط پاترسون (1922
) ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد. … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست) این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر [1] (1994)،
به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد …
دانلود فایل کامل پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)
– ذخیره شده
2 ا کتبر 2017 … سخن روز: خندیدن کارکرد سیستم ایمنی بدن را افزایش و باعث سلامت جسمی و روانی
می‌شود اینک شما با جستجوی (پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)) وارد
صفحه فروش فایل دانلودی :پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست): شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی …
[PDF] پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی
– ذخیره شده – مشابه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ. ﺷﻤﺎره ﺟﺪول. واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ. اﻫﺪاف ﮐﻨﺘﺮل. : اﻟﻒ. –. درﺳﺘﮑﺎري و ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ب. –. ﺳﻄﺢ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . پ. –. ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ت. –. ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﺒﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑ.
محصولات فروشگاه پارس‌مدیر
– ذخیره شده
دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا شغلی. هدف: بررسی زمینه موفقیت و ارتقا شغلی.
پرسشنامه استاندارد. منبع معتبر دارد. تعداد گویه ها: 30 پرسش – الگوی تفسیری.
روایی و پایایی: شیوه استاندارد مقیمی. پرسشنامه طیف لیکرت 5 درجه. نویسنده: مدیر
سایت; تاریخ: 18 آذر, 1396; دسته بندی: …
[PDF] تدوین برنامه استراتژیک توسعه فردی کارکنان در صنعت نفت
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ. ﻃﺮح. ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ. و ﺑﺮاﺳﺎس. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آرﻣﺎﻧﻲِ. ﺷﻐﻠﻲ. آﻧﺎن .
ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آرﻣﺎﻧﻲ ا. ﻓﺮاد،. ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و. ﺿﻌﻒ. آﻧﺎن. ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎي. ﺗﻔﺎوت
و … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ روي. ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ. و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن. آﻧﻬﺎ. ا. ﺟﺮا ﺷﺪ . ﺗﺠﺰﻳﻪ. و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،
اﺟﺮاي. اﻳﻦ ﻃﺮح. ﺑﺮ،. روي. رواﺑﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ،. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن. ،. ﻫﻤﺴـﻮﻳﻲ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺷﺨﺼـﻲ.
ابزار سنجش و ارزیابی (1): معرفی و موارد کاربرد پرسشنامه توانایی های …
– ذخیره شده – مشابه
آزمون توانایی شناختی پیش بینی کننده های معتبری برای عملکرد شغلی در تعداد
زیادی از مشاغل مختلف می باشد. ضمن اینکه استفاده از خروجی این تست برای کارکنان
به جهت شناخت توانایی های آنها و برنامه ریزی موثر جهت استفاده از آن، زمینه ساز خلق
کارآمدي، بهره وري و خشنودی آنها در سازمان نیز می باشد. همراهان تلنت یاب به صورت
فردی و …
[PDF] بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان …
– ذخیره شده – مشابه
افرادی که در س ازمان فعالیت می کنند، در عملكرد سازمانی نقش بسزایی دارند و از
طرفی. رضایت این افراد از … شغلی استفاده گردید، اعتبار هر دو پرسشنامه نیز با
استفاده از روش باز آمایی و آلفای کرونباخ. محاس به گردید و … مزایا، ترفیع،
ارتقای شغلی و همكاری در سطح متوسط و از لحاظ کار و سرپرست در سطح. باالیی قرار
دارد.
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤ
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎﻳﺖ. ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ 189 ﻧﻔﺮ
ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ: ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1390-91 ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ. ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺩﺍﺩﻧﺪ.
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر – پرسشنامه رضایت شغلی ویژه …
– ذخیره شده
پرسشنامه حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شما از شغل سازمانی که در آن مشغول
فعالیت هستید طراحی شده است.خواهشمند است پس از مطالعه دقیق موارد عنوان شده ،میزان
رضایت خود را در ذیل یکی از گزینه های “خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم”مشخص
نمایید.همچنین در صورت داشتن نظرات و پیشنهادات می توانید ان را در انتهای پرسشنامه

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) |1032| عطرآگین دانلود
– ذخیره شده
18 دسامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) (1032):پرسشنامه عملکرد شغلی (
ارزیابی سرپرست) مقیاس عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست)
عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | EDUPPT
– ذخیره شده
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست),مقیاس عملکرد شغلی (ارزیابی
سرپرست), عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دانلود فایل دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx تعداد صفحات 2 حجم فایل 7 کیلو بایت پرسشنامه عملکرد شغلی (
ارزیابی سرپرست)دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش این پرسشنامه از نسخه
تدوین شده به …
ارزیابی عملکرد کارکنان – اخذ ایزو
– ذخیره شده
8 دسامبر 2014 … ارزیابی عملکرد کارکنان, ایزو, مشاور ایزو, مشاوره ایزو ,گواهینامه ایزو, صدور ایزو, اخذ
ایزو , صدورگواهینامه ایزو. … در این روش سرپرست و زیردست با آگاهی از شرح شغل
هدفهای مورد انتظار را تدوین میکنند و براساس تحقق اهداف، عملکرد زیردست مورد
ارزیابی قرار میگیرد. 5. …. توزیع پرسشنامه: پرسشنامه دو فرم دارند.
بررسی رابطه روش‌های ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد کارکنان …
– ذخیره شده – مشابه
هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی و شخصی نیاز به آگاهی از
موقعیت خود دارد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود، سازمان را در تحقق
اهدافش یاری نماید.رمز بقای … واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد
نیروی انسانی، ارزیابی توسط سرپرست مستقیم، اجرای ترکیبی ارزیابی عملکرد.
تأثیر حمایت سازمانی،توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد …
– ذخیره شده – مشابه
از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر‌پایه نرم‌افزار لیزرل برای
ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته‌ها با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون
فرضیه‌ها نشان از آن است که رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک
شده و توانمندسازی روان‌شناختی با عملکرد شغلی را میانجی‌گری می‌کند و حمایت
سازمانی ادراک شده …
[PDF] متن کامل (PDF) – فصلنامه مددکاری اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
ابزارهاي پژوهش شامل دو سناریوی دستکاری عدالت و. بی عدالتی، پرسشنامه استرس
شغلی )گل پرور و همکاران، 2012(، پرسشنامه فرسودگی. هیجانی )مولکی و همکاران،
2006( و پرسشنامه ارزیابی عملکرد )ناگیوئن و همکاران،. گروه های مستقل )برای
تعیین تاثیر دستکاری t 2012( بودند. داده ها با استفاده از آزمون. ( تحلیل شدند.
MANOVAاعمال شده( …
[PDF] fehrest mataleb
– ذخیره شده
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤ. ﻠﮑﺮد. 63. 2-2-5-1 (. اﻫﺪاف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. 64. 2-2-5-2(. روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮ. ن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد. 66. 2-2-5-3 (. ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. 67. 2-2-5-3-1 (. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. 67. 2 -2-5
-3-2 ( … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔ. ﯿﺮﻧﺪه. 88. 3-5-2 (. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ. 89. 3-6 (. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. 89. 3 -7 (. روش. ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ. 90. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
.
بایگانی‌های پرسشنامه – سیستم بازاریابی حرفه ای نگین بازار
– ذخیره شده
پرسشنامه ي مذكور پنج سطح از رضايت شغلي را اندازه ميگيرد كه شامل، ماهيت كار (18
سوال)، سرپرست (18 سوال)، همكاران (18 سوال)، دستمزد (9 سوال) و ترفيع (9 سوال) است.
…. از پرسشنامه 18 گويه اي چند بعدي تعارض كار و خانواده ، كارلسون و همكاران (2000)
استفاده شده اين مقياس ابعاد ششگانه تعارض كار و خانواده را مورد ارزيابي قرار مي دهد .
پرسشنامه ارزيابی عملکرد شغلی (عملکرد زمینه ای، عملکرد وظیفه ای …
– ذخیره شده – مشابه
2 ا کتبر 2016 … این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارکنان می باشد.
کمپل و همکاران (۱۹۹۹) نیز مدلی چند عاملی از عملکرد شغلی را بر اساس مهارت های کاری
تخصصی شغل، مهارتهای عملکرد همکاران، سرپرستی، رهبری و مدیریت اداره پیشنهاد
کرده‌اند. کمپل بر این باور است که در عملکرد رفتار وجود دارد و باید از …
[PDF] پرسشنامه تحلیل شغل فلیشمن
– ذخیره شده
شغل. طراحی. شغل. شرح. شغل. شرایط. احراز. شغل. رویکرد. ارگونومیک. رویکرد.
انگیزش. پرسشنامه. تحلیل. پست. پرسشنامه. مقیاس. مشترک. شبکه. اطالعات. شغلی.
ثبت …. احراز. شغل. برای. یک. عنوان. شغلی. است . این. فهرس. ت. امکان. ارزیابی.
عملکرد. فرد. را. در. شغل. فراهم. می کند . 10. مدیریت منابع انسانی . دکتر سعید
جعفری نیا …
[DOC] همکار گرامی با سلام اين پرسشنامه شامل 40 سوال مربوط به سنجش میزان …
– ذخیره شده – مشابه
اين پرسشنامه شامل 40 سوال مربوط به سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد
سازمان است.خواهشمند است. باپاسخگویی درست وانتخاب … 5- از مقررات ارزيابي
عملكرد ساليانه رضايت دارم. 6- دريافتي من برابر ارزش كاري است كه … 15- پست
سازماني من متناسب با تحصیلات ومهارتهای شغلی ام است. 16- مبلغ وزمان واگذاری وام
ضروري كوتاه مدت …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) |70324| جستجو
– ذخیره شده
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) (70324):پرسشنامه عملکرد شغلی (
ارزیابی سرپرست) پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) عملکرد شغلی (
ارزیابی سرپرست)
دفتر مدیریت عملکرد – شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
– ذخیره شده – مشابه
عنوان مقاله : بررسي تاثير ارزيابي عملكرد به روش بازخورد ۳۶۰ درجه بر سلامت اداري
اداره كل امور مالياتي شهر اردبيل … يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين پنج مولفه
خودارزيابي، ارزيابي مديران مافوق، ارزيابي مشتريان، ارزيابي نيروهاي تحت
سرپرستي و ارزيابي همكار با سلامت اداري اداره كل امور مالياتي شهر اردبيل ارتباط
مثبت معني …
درباره ارزشــــیابی 360 درجــه – روزنامه دنیای اقتصاد
– ذخیره شده – مشابه
11 مارس 2010 … به طور کلی بازخور ۳۶۰ درجه یا بازخور چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است
که بر داده‌های جمع آوری شده از سرپرستان، همکــــــــاران، زیردستان، مشتریان و … آسیب
شناسی شغلی، جامعه‌پذیری کارکنان و دیگر سیستم‌های تدوین شده و پیاده‌سازی آنها
نیازمند نگرش باز و صحیح مدیریت است، که در این راستا مدیران …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) |18674| سیب
– ذخیره شده
29 نوامبر 2017 … این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از
خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد
شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود
. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد …
ارزیابی عملکرد کارکنان نرم افزار نگهداری و تعمیرات – نرم افزار …
– ذخیره شده
23 ژوئن 2017 … ارزیابی عملکرد کارکنان نرم افزار نگهداری و تعمیرات یکی از مهم ترین نیاز های
سازمان هایی است که با cmms کار می کنند این نوشته مقدمه ای بر ازریابی عملکرد است
. … دربسیاری از سازمان ها به دلیل ارتباط کاری و آگاهی مدیران از فرآیند ارزیابی، این
کار به سرپرست های بلافصل واگذار شده است. می توان گفت حدود …
[PDF] PDF: پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | اینفوفایل آزاد
– ذخیره شده
30 آوريل 2017 … درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. اﯾﻨﻔﻮﻓﺎﯾﻞ آزاد ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ. ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ (ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ) ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ در ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﻠﻮد. اﯾﺪ. را در
ﺧﻄﻮط زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ (ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ) ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای. ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ (ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ) اﮔﺮ درﻣﻮرد. ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ ﺑﺎ …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | ایران پروژه
– ذخیره شده
22 نوامبر 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش. این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به
نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی،
عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت …
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | جاست مقاله
– ذخیره شده
4 آگوست 2017 … دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 7 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد.
[DOC] اركان ارزيابي عملكرد منابع انساني
– ذخیره شده
عنوان مقاله : اركان ارزيابي عملكرد منابع انساني. چكیده : فرایند ارزیابی عملکرد که
امروزه باید آن را در چارچوب مدیریت عملکرد طراحی و پیاده سازی نمودیکی از مهمترین
فرایند توسعه منابع انسانی به شمار می رود. مهمترین عواملی که در طراحی یک فرایند
ارزیابی عملکرد اثربخش لازم است مورد توجه قرار گیرند را می توان به شرح ذیل
برشمرد:.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | پارس دیجی دانلود
– ذخیره شده
17 مه 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | دانشجوی سریع
– ذخیره شده
22 ژوئن 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه.
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) | سرزمین مقاله
– ذخیره شده
18 ژوئن 2017 … پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به
وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و
سه.
ارزیابی 360 درجه، روشی موفق در تعیین شایستگی های یک مدیر (مطالعه …
– ذخیره شده – مشابه
مرئوس، همکاران و مشتریان و خود فرد ارزیابی شونده، در آن شرکت می کنند تا برداشتی
واقعی از عملکرد شغلی او ارائه دهند . …. َمعمولا به کمک اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل
شغل یا وظایف به دست آمده و در شرح شغل منعکس شده است، سرپرست یا رئیس مستقیم
، محتوا و وظایف اصلی شغل را با فرد در میان گذاشته و برای وی توضیح می دهند که …
رابطه بین جوّ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ارومیه
– ذخیره شده – مشابه
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جوّ سازمانی هوی و همکارانش و پرسشنامه عملکرد بوده
است بطوری که معلمان به هر دو پرسشنامه جوّ سازمانی و عملکرد پاسخ دادند. … به طور
کلی رضایت شغلی سه رابطه مهم داشت: ارتباطات داخلی، ارزیابی و احترام به علایق
شخصی، درجات رضایت شغلی از وضع عمومی و ویژگیهای نهادی به طور معناداری به وسیله

[PDF] شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد … – فصلنامه طب کار
– ذخیره شده – مشابه
11 دسامبر 2011 … سرپرست. نوبتکار. اتاق. کنترل. ) S.C. و(. بردمن. ) B.M. (. به. دليل. درگيری.
بيشتر. در. کنترل. فرایند منطقه عملياتی جهت. مطالعه. انتخاب. شدند . گام سوم. :
انتخاب … کاری. )F8. و(. نحوه. همکاری. و. تعامل. بين. همکاران. )F9 .(. گام چهارم: تهيه
پرسشنامه اختصاصی برای ارزیابی. شاخص. های موثر بر خطای عملکرد اپراتور.
ارزیابی عملکرد: عینی یا ذهنی، رفتاری یا نتیجه ای | مدیریت منابع …
– ذخیره شده – مشابه
طبق معیارهای عینی کارمند اول عملکرد بهتری دارد. در حالی که سرپرست به خوبی می
داند که ماشین دوم مشکل دارد و به دفعات از کار می افتد، بنابراین کارمند دوم مجبور می
شود دست از کار بکشد و ماشین را تعمیر کند. دانستن این موضوع باعث می شود
سرپرست نمره ذهنی بالاتری را به کارمند دوم اختصاص دهد. در چنین مواردی، ارزیابی
عینی دچار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *